1. ÚVOD

Obchodné podmienky spoločnosti Martin Remenár so sídlom Belá 432, 03811 Belá-Dulice, identifikačné číslo 37761242, zapísaná v obchodnom registry v Martine reg. č. 506-12706 pre predaj tovaru prostredníctvom online obchodu umiestneného na internetovej adrese www.blackdog.sk

Martin Remenár
Belá 432, 03811 Belá-Dulice
IČO: 37761242
DIČ: 1034968176

2. KÚPNA ZMLUVA

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (v znení neskorších noviel), ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi kupujúcim (zákazníkom) a predávajúcim (prevádzkovateľom obchodu) na základe prijatia objednávky.

3. PRIJATIE OBJEDNÁVKY

Všetky objednávky sú považované za záväzné. Objednávku tovaru je možné uskutočniť buď ako registrovaný zákazník alebo bez registrácie cez internetový systém. O prijatí objednávky je zákazník informovaný cez email.

4. CENY

Všetky ceny sú konečné, teda vrátane DPH a recyklačných poplatkov.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny, o čom je povinný informovať zákazníka ešte pred vybavením objednávky.

5. SPÔSOB DORUČENIA

Spôsob doručenia tovaru je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky.

5.1 Kuriér GLS

Zásielka je doručená prostredníctvom spoločnosti GLS. Tovar je doručený nasledujúci pracovný deň po jeho odoslaní. O odoslaní balíka je zákazník informovaný emailom. Presný čas dodania zásielky je v réžii dopravcu.

5.2 Slovenská pošta

Zásielka je odoslaná Slovenskou poštou formou dobierky alebo doporučenej zásielky v prípade tovaru uhradeného vopred.

Doba doručenia záleží od pošty, mala by byť 2-3 pracovné dni (1. trieda), resp. 3-5 dní (2. trieda). Slovenská pošta negarantuje dobu prepravy zásielky. O odoslaní balíka je zákazník informovaný emailom. Poskytnutie telefonického avíza pred doručením zásielky nie je možné.

6. PLATBA ZA TOVAR

Spôsob úhrady za tovar je možné vybrať priamo pri odoslaní objednávky spolu so spôsobom doručenia. Súčasťou každej zásielky je doklad o kúpe (faktúra), ktorý slúži aj ako záručný list.

6.1 Dobierka

Zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri preberaní zásielky. Na dobierku je možné objednať iba tovar, ktorý je na sklade predávajúceho.

6.2 Platba vopred

Zákazník vopred bezhotovostne uhradí zálohovú faktúru vo výške objednávky. Zálohová faktúra je odoslaná elektronicky ako súčasť emailu potvrdzujúceho prijatie objednávky. Tovar je zákazníkovi odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho.

7. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY DODANIA

Pri detailnom popise každého tovaru sa nezobrazuje jeho dostupnosť. Informáciu o dostupnosti vzhľadom na neustále zmeny v skladových množstvách obdrží zákazník hneď po odoslaní objednávky.

7.1 Tovar, ktorý je na sklade

Objednávky sú v tomto prípade spravidla odoslané do 2 pracovných dní.Napriek snahe vybaviť každú objednávku čo najrýchlejšie, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. V takomto prípade  je však povinný o skutočnosti  zákazníka informovať. Zákazník má právo sa rozhodnúť, či túto lehotu akceptuje.

7.2 Tovar, ktorý je objednaný u dodávateľa

Zákazník je okamžite po odoslaní objednávky predajcovi prostredníctvom eshopu informovaný o približnom dátume dodania.

8. POŠTOVNÉ A BALNÉ POPLATKY

Poštovné a balné poplatky sú účtované v závislosti od zvolenej dopravy, spôsobu platby a výšky objednávky (ceny s DPH).

9. PREVZATIE A KONTROLA ZÁSIELKY

Kupujúci je povinný okamžite po prevzatí zásielky skontrolovať jej stav a úplnosť obsahu. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia alebo iných nedostatkov je povinný o nich bezodkladne informovať dopravcu vrátane vyhotovenia písomného zápisu o vzniknutej škode. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté počas prepravy zásielky, na ktoré nebola uplatnená riadna reklamácia u dopravcu.

10. NEPREVZATIE ZÁSIELKY

V prípade neprevzatej zásielky je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady spojené s vybavením objednávky.

11. REKLAMÁCIE

Na všetky produkty sa vzťahuje zákonná záruka 24 mesiacov od dátumu prevzatia zákazníkom.
Záruka sa vzťahuje na výrobné a materiálové chyby, ktoré nevznikli nesprávnym používaním tovaru.
Za nesprávne používanie a za škody vzniknuté používaním produktov predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť.
Za vadu nemožno považovať skrátenie životnosti alebo funkčnosti spotrebného tovaru vyplývajúce z povahy výrobku, ktorého životnosť je obmedzená na kratší čas a závisí od podmienok používania (napríklad batérie).
Zákazník je povinný si dodaný a nepoužitý tovar skontrolovať a o prípadných chybách predávajúceho informovať do 3 kalendárnych dní.
Povinnosťou predávajúceho je tak isto do 3 dní sa k reklamácii vyjadriť a zákazníka informovať o ďalšom postupe.

12. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ (objednávateľ ako súkromná osoba – nepodnikateľ) má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne tovar so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcemu, aby si vyhotovil pre vlastnú potrebu kópiu faktúry. Vrátený tovar musí byť primerane zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Vrátený tovar nesmie byť odoslaný formou dobierky.

Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar a službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov.

Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

13. OCHRANA SÚKROMIA A OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú spracovávané výhradne za účelom vybavenia objednávky a doručenia tovaru. Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné a nepovinné s tým, že môžu byť poskytnuté na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb.z. o ochrane osobných údajov. Podľa citovaného zákona môže zákazník kedykoľvek namietať proti používaniu týchto údajov. Predávajúci sa zaväzuje, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže z databázy aj bez udania dôvodu. Registrovaný zákazník sa môže prihlásiť do mailing listu, prostredníctvom ktorého bude informovaný (maximálne 1x mesačne) o novinkách a akciách v obchode. Posielanie informačných emailov môže kedykoľvek zrušiť v osobných nastaveniach.NÁKUPNÝ KOŠÍK

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 11.2.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Dokument reklamačného protokolu si môžte stiahnut z našej webstránky:

reklamacny-protokol-blackdog.sk